15 maja 2024

Miasto Wnętrz

Blog o tematyce wystroju wnętrz

Jak działają fundacje charytatywne?

Fundacje charytatywne istnieją zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju, od bardzo wielu lat. Choć zdarzają się niechlubne wyjątki, dla znakomitej większości są one swego rodzaju sposobem na życie i okazją do tego, by pomagać innym.

Czym są fundacje charytatywne?

Mianem fundacji charytatywnej określa się organizacje, które zostały powołane w celu pomocy chorym, najuboższym lub w inny sposób pokrzywdzonym przez los. Wśród popularnych fundacji można wskazać m.in. Rak’n’Roll, Siepomaga czy Górażdże – Aktywni w Regionie.

Najczęściej są to podmioty, do których mogą zwrócić się np. pacjenci wymagający kosztownego leczenia lub osoby, których status materialny nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Co ważne, fundacja działa jedynie w ramach określonych w statucie założeń – co oznacza że, przykładowo, fundacja stworzona w celu pomagania zwierzakom nie może wspierać ludzi i odwrotnie.

Sposób działania fundacji charytatywnych

Fundacje charytatywne są organizacjami pożytku publicznego. Podstawowym celem funkcjonowania tego podmiotu jest wspieranie innej, określonej grupy. Co ważne, całość działalności fundacji odbywa się na podstawie statutu, który określa zasady użytkowania zebranego kapitału oraz charakter prowadzonej działalności.

Fundacje muszą mieć charakter pozarządowy i bezosobowy, a powiązane z nimi osoby fizyczne nie odpowiadają swoim majątkiem za działania organizacji. Uzyskanie statusu OPP oznacza możliwość zwolnienia fundacji z podatków: dochodowego od osób prawnych, od czynności cywilnoprawnych i od nieruchomości, a także zwolnienie z opłat skarbowych i możliwość nieodpłatnego reklamowania działalności fundacji w publicznych mediach.

Z czego utrzymują się fundacje?

Fundacje charytatywne nie prowadzą działalności zarobkowej, a co za tym idzie – muszą pozyskiwać środki na funkcjonowanie w inny sposób. Wśród istniejących opcji można wskazać:

– darowizny w formie rzeczowej (te mogą być przekazywane bezpośrednio podopiecznym fundacji lub np. wystawiane na licytacje w celu pozyskania środków pieniężnych),

– darowizny finansowe,

– fundraising,

– dotacje publiczne lub prywatne.

Co ważne, osoby współpracujące z fundacjami – tzw. wolontariusze – nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia pieniężnego. Jedyną formą gratyfikacji jest zadowolenie z pomocy innym. Jak podkreśla Andrzej Reclik, związany ze wspomnianą już wcześniej fundacją Górażdże – Aktywni w Regionie, bez wolontariuszy działanie organizacji pożytku publicznego nie byłoby możliwe. Są oni nie tylko realną pomocą podczas organizacji różnego rodzaju eventów, ale również inspiracją dla dalszego działania fundacji.

Pozyskiwanie środków przez fundacje charytatywne jest kluczowe dla zapewnienia możliwości realizacji celów statutowych. Bez ludzi dobrej woli, którzy z jednej strony zaangażują się np. w organizowanie zbiórek czy pozyskiwanie darów rzeczowych, realna pomoc na rzecz innych podmiotów po prostu nie jest możliwa.

Fundacje charytatywne działają w wielu obszarach i pomagają podmiotom o zróżnicowanych potrzebach: zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Najpopularniejsze i największe organizacje tego typu są w stanie pozyskiwać wielomilionowe dary w skali roku, tym samym wspierając setki, a może nawet tysiące potrzebujących!

Trafiłes na tę stronę szukając:

  • https://miastownetrzbrw pl/jak-dzialaja-fundacje-charytatywne/